ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. BEVEZETŐ

MAGENTA-R Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett abban, hogy a működése, illetve tevékenysége során mindenben megfeleljen az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016 / 679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, general data protection regulation, GDPR) hatályba lépése okán, megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazandó rendelkezéseinek is, Adatkezelő az alábbiakban határozza meg adatkezelési szabályzatát. Ennek megfelelően a jelen Szabályzat terminológiája külön hivatkozás nélkül is megegyezik az irányadó jogszabályi terminológiával.

A jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy átláthatóan, világosan, közérthető módon, összesítve tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek az Adatkezelő adatkezelésére vonatkoznak.

A Szabályzat Adatkezelő honlapján bárki számára hozzáférhető.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot időről időre felülvizsgálja, módosítsa. A módosított Szabályzatot Adatkezelő honlapján teszi közzé.

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata lenne, kérjük, forduljon írásban az Adatkezelő adatvédelmi támogató munkatársához, ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén az Adatkezelő törvényes képviselőjéhez a Szabályzatban megadott elérhetőségeken!

 

II. ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: MAGENTA-R Ruházati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 1045 Budapest, Berni u. 1.

Adatkezelő nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-968700

Adatkezelő honlapja: www.magentar.hu

 

III. ADATVÉDELMI TÁMOGATÓ MUNKATÁRS

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevez ki.

Adatkezelő önkéntesen adatvédelemmel kapcsolatos támogató munkatársat jelöl ki.

Adatvédelmi támogató munkatárs: Cseh Norbert

Adatvédelmi támogató munkatárs e-mail címe: cseh.norbert@magentar.hu

Adatvédelmi támogató munkatárs telefonszáma: +36 20 962 8300

Adatvédelmi támogató munkatárs tevékenységét munkaviszonyban, más feladatai mellett látja el azzal, hogy az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.

Ezen túlmenően az adatvédelmi támogató munkatárs a jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el, azaz tájékoztatást, szakmai tanácsot ad az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatosan, ellenőrzi az adatvédelmi szabályozásoknak való megfelelőséget, szakmai tanácsot ad az esetleges adatvédelmi hatásvizsgálatokra vonatkozóan, együttműködik a felügyeleti hatósággal valamint adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyletei hatóság és más harmadik személyek felé.

Az adatvédelmi támogató munkatárs tevékenységéért külső viszonyokban az Adatkezelő felelős.

 

IV. ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő az 1. sz. Mellékletben csatolt adatfeldolgozókat veszi igényben tevékenysége során. Az 1. sz. Melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó azonosító adatait (cégnév, székhely és nyilvántartási szám), valamint azokat a személyes adatokat, amelyekhez az adatfeldolgozó hozzáférhet.

Az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasítására és rendelkezése szerint jár el.

Az Adatkezelő olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki kellő garanciát nyújt az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Mind az Adatkezelő, mind pedig az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

 

V. FELÜGYELETI HATÓSÁG

Adatkezelő felügyeleti hatósága (a továbbiakban Felügyeleti Hatóság):

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

weblapja: www.naih.hu

telefonszám: 06-1-391-1400

 

VI. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Adatkezelő az alábbi alapelvek betartásával végzi adatkezelési tevékenységét (részletes szabályok a GDPR II. fejezet 5. cikkében):

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
 2. célhoz kötöttség
 3. adattakarékosság
 4. pontosság
 5. korlátozott tárolhatóság
 6. integritás és bizalmas jelleg
 7. elszámoltathatóság

 

VII. ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

Adatkezelő adatkezelése az alábbi jogalapokon nyugodhat (részletes szabályok a GDPR II. fejezet 6. cikkében):

 1. hozzájárulás (6. cikk (1) bek. a) alpont)
 2. szerződés teljesítése (6. cikk (1) bek. b) alpont)
 3. jogi kötelezettség (6. cikk (1) bek. c) alpont)
 4. létfontosságú érdek (6. cikk (1) bek. d) alpont)
 5. közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány (6. cikk (1) bek. e) alpont)
 6. jogos érdek (6. cikk (1) bek. f) alpont)

A Szabályzat az átláthatóság és közérthetősége jegyében a fenti (egyszerűsített) definíciókat használja a továbbiakban a jelen fejezetben megadott hivatkozásokkal azonosított jogalapokra.

 

VIII. GYERMEKEK

Adatkezelő gyermekek személyes adataira vonatkozóan adatkezelést nem végez.

 

IX. SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI

Adatkezelő alapértelmezett esetben személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeli, illetve nem célja ezek kezelése.

Adatkezelő sosem kér személyes adat különleges kategóriáját, a kéretlenül hozzá eljuttatott adatokért nem felel, ezeket – tájékoztatást követően – haladéktalanul törli.

 

X. EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ADATKEZELÉS

Adatkezelő az Európai Unión kívül adatkezelést nem végez, adatot nem továbbít.

 

XI. MAGATARTÁSI KÓDEX

Adatkezelő jóváhagyott magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

 

XII. TANÚSÍTÁS

Adatkezelő tanúsítással nem rendelkezik.

 

XIII. KÖTELETŐ EREJŰ VÁLLALATI SZABÁLYOK

Adatkezelő kötelező erejű vállalati szabályok alá nem tartozik

 

XIV. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa -, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez GDPR szabályai szerint arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetők.

Ha van kijelölt adatvédelmi támogató munkatárs, az Adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi támogató munkatárs szakmai tanácsát köteles kikérni.

Adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kötelező elvégezni:

 • természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is -alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek
 • személyes adatok különleges kategóriái, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy
 • nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az Adatkezelő konzultál a Felügyeleti Hatósággal.

 

XV. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOKRÓL

Adatkezelő a jelen Szabályzat és annak mellékletei közzétételével tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének.

 

XVI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi támogató munkatárshoz fordulhatnak.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő tartalmú tájékoztatást nyújt az érintettek részére az őket érintő adatkezelésről, akár az érintettől gyűjtött, akár abban az esetben, ha az információkat nem az érintettől szerezték meg. A tájékoztatás adattartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza általánosságban.

 1. Megfelelő intézkedéshez való jog

Adatkezelő köteles az érintett a jogainak gyakorlására irányuló kérését megvizsgálni és teljesíteni, amennyiben az érintett beazonosítható. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérést benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja érintettet az alkalmazott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Érintettet megillető tájékoztatás adattartalma

 

Adatkezelő az alábbiakról ad tájékoztatást az érintett kérelmére:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A fent említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

 

 1. törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbiakban felsorolt indokok valamelyike fennáll és az eset nem tartozik az alábbiakban felsorolt kivételek közé.

 

Törléshez való jog gyakorlása

 

Adatkezelő a személyes adatok törlésével kapcsolatosan az alábbiak szerint jár el.

Személyes adatok törléséhez szükséges, hogy az alábbi indokok valamelyike fennálljon:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

e) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgál­tatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek mellett sem törölhetők az adatok, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

f) Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Értesítéshez való jog

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A fentiekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Automatizált döntéshozatal

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul vagy
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

 

Ez utóbbi két esetben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 1. Visszavonáshoz való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettet bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

XVII. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Felügyeleti Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabad­ságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A bejelentéseknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

 • adatvédelmi incidens jellegének ismertetése, érintettek kategóriái, hozzávetőleges száma, incidenssel érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma,
 • adatvédelmi támogató munkatárs vagy egyéb kapcsolattartó neve és elérhetőségének közlése
 • adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények
 • Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések ismertetése, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket. Nem áll fenn az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége, ha

 • Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre vagy
 • Adatkezelő olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg vagy
 • tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

XVIII. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK

 Adatkezelő az adatkezelésekről és az adatfeldolgozói minőségben végzett adatkezelési tevékenység kategóriákról elektronikus úton nyilvántartást vezet, amely a 3. sz. Mellékletben foglalt adatokat tartalmazza.

Adatkezelő a 4. sz. Mellékletben foglalt tartalommal nyilvántartást vezet az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseiről.

Adatkezelő a 5. sz. Mellékletben foglalt tartalommal nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről.

 

KÜLÖNÖS RÉSZ

(EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK)

 

XIX. MUNKAERŐ TOBORZÁS

Adatkezelő a munkaerőhiánya kielégítése során az egyes állásokra jelentkező magánszemélyek személyes adatainak birtokába jut. Ezen személyes adatok néha túlmutatnak az Adatkezelő által kért adatok körén. A munkaerő toborzással kapcsolatos adatkezelésre a 2. sz. Melléklet megfelelően kitöltött egy példánya irányadó azzal, hogy a beleegyezés-minta a Szabályzat 6. sz. Melléklete.

 

XX. MUNKAVÁLLALÓK

Adatkezelő a munkavállalóinak bizonyos személyes adatainak birtokába jut.

A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésre a 2. sz. Melléklet megfelelően kitöltött egy példánya irányadó azzal, hogy a tájékoztatás-minta a Szabályzat 7. sz. Melléklete.

 

XXI. ÜGYFELEK, BESZÁLLÍTÓK (SZERZŐDÉSES PARTNEREK)

Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló személyektől természetes magánszemélyek személyes adatainak birtokába kerülhet. A kapcsolódó adatkezelésekre a Szabályzat 2. sz. Melléklete megfelelően kitöltött egy példánya irányadó. A vonatkozó tájékoztatás a Szabályzat 8. sz. Melléklete.

 

XXII. HONLAP, ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

Adatkezelő a honlapján személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.

Adatkezelő a honlapján cookie-kat nem alkalmaz.

Adatkezelő hírleveleket a nála regisztrált és hírlevelet elfogadó partnereinek küld mindaddig, amíg hozzájárulását a partner vissza nem vonja (leiratkozás). A kapcsolódó adatkezelésre a Szabályzat 2. sz. Melléklete megfelelően kitöltött példánya irányadó.

Adatkezelő megfelelő jogosultság kiosztást használ a céges e-mail címek használatára. Az e-mail címek jelszóval védettek. Adatkezelő munkavállalói privát célokra nem használhatják a céges e-mail címeket.

 

XXIII. INFRASTRUKTÚRA

Adatkezelő elektronikusan tárolt dokumentumait védetten kezeli, csak az arra jogosultak férhetnek hozzá az adott dokumentumhoz.

Adatkezelő papír alapú dokumentumait zárható szekrényben tárolja, amelyhez csak az arra jogosultak férhetnek hozzá. Adatkezelő a dokumentumokat azok jogszabályban rögzített megőrzési idejük végéig tárolja, selejtezést is ennek illetve belső selejtezési rendjének megfelelően végez. Selejtezés esetén iratok megsemmisítése biztonságos, többé helyre nem állítható módon történik.

Adatkezelő adatvagyonnal nem rendelkezik.

Adatkezelő adattárolásra alkalmas informatikai eszközei jelszóval védettek.

Adatkezelő kamerát, beléptető kártyát nem alkalmaz.

Adatkezelő által biztosított céges autókat, telefonokat, laptopokat stb. Adatkezelő munkavállalói privát célokra nem használhatják.

Adatkezelő call centert nem működtet, Adatkezelő telefonhívásokat nem rögzít.

Adatkezelő külön szerződés útján rendszergazdát bízott meg, aki folyamatosan ellenőrizi az informatikai rendszereket.

 

XXIV. ALAPVETŐ TEVÉKENYSÉG

Adatkezelő a megbízója részére reklámanyagokat, üzleti működést támogató anyagokat készít. Jellemzően ennek során személyes adatok átadására nem kerül sor, azonban előfordulhat, hogy épp a megbízás tárgyaként személyes adatokat bocsát a megbízó Adatkezelő rendelkezésére. Ilyen esetben az Adatkezelő a következő fejezet rendelkezései szerint megbízója adatfeldolgozójának minősül.

 

XXV. „ADATKEZELŐ MINT ADATFELDOLGOZÓ”

Adatkezelő alapvető tevékenységével kapcsolatosan más, harmadik személy adatkezelő adatfeldolgozójának is minősülhet. Ilyen esetben Adatkezelőre az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályok irányadók.

A jelen fejezet értelmezésében Adatkezelő az Adatfeldolgozó és adatkezelő az a harmadik személy, akinek Adatkezelő az Adatfeldolgozója.

Az Adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti.

Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

 

Budapest, 2018. május 25.

MAGENTA – R Kft.