Magentar-R Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cég adatai:
székhelye: 1045 Budapest, Berni u. 1.
cégjegyzékszám: 01 09 968700
adószáma: 23504165-2-41
képviselő: Cseh Norbert

elérhetőségei:

telefonszám: 06 1 231 0743
e-mail: ugyfelszolgalat@magentar.hu

 

Magenta-R Kft. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a Magenta-R Kft.  által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a Magenta-R Kft.  között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító -ÁSZF szabályaitól eltérő – egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés keretei között.

 

1.AZ ÁSZF HATÁLYA
1.1.Személyi hatály
Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a
– jogi személy;
– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
– magánszemély
akinek a Magenta-R Kft. szerződés, vagy írásos megrendelés alapján vállalkozói tevékenységet végez.

1.2.Tárgyi hatály
Magenta-R Kft.  által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:
– grafikai tervezés
– nyomdai kivitelezés

1.3.Időbeli hatály
Megrendelő és a Magenta-R Kft. közötti konkrét megrendelés a felek között
– Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés Magenta-R Kft. általi visszaigazolásával jön létre és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.
Az ÁSZF nyilvános és a Magenta-R Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:
– weblapján (www.magentar.hu) közzéteszi,
– nyomtatott formában a Magenta-R Kft.  telephelyén megtekinthető,
– kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján.

 

1.4. ÁSZF módosítása
Magenta-R Kft.  jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról a Magenta-R Kft.  e-mailben hívja fel a Megrendelői figyelmét.

A Magenta-R Kft.  ezen figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy   az   ÁSZF   módosításának   tényére   a   Megrendelő   figyelmét   felhívja.   Amennyiben   a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.
Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a Magenta-R Kft.  és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.
A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Magenta-R Kft. –vel szemben, abból adódóan, hogy a Magenta-R Kft.  ÁSZF-ének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Magenta-R Kft.  honlapján.

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
  2.1 Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a Magenta-R Kft.  Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:
  – az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,
  – a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,
  – a felek  ÁSZF-től  eltérő  rendelkezéseit,  melyet  bármelyik  fél  az  adott  szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.
  – a Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 7. pontjában meghatározott esetekben.
– a Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni a
Magenta-R Kft. -nek. A bejelentés elmaradásából, vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Magenta-R Kft. felelősségét kizárja.

 

2.2. A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni,  árajánlatot  elfogadni,  rendelést  módosítani,  a  terméket  átvenni  az  általa  képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Magenta-R Kft. részére történő közléséig a  kapcsolattartó  minden,  a  felek  közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni. Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint a Magenta-R Kft. Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről, leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben a Magenta-R Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, az ezen kapcsolattartókon kívül a Magenta-R Kft.  mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít.
A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

 

2.3. A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Magenta-R Kft.  árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A Magenta-R Kft. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a gyártás megkezdésének.
Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és a Magenta-R Kft.  által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, a Magenta-R Kft. addig nem köteles megkezdeni a termék gyártását, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet.
A megrendelt terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el a Magenta-R Kft., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.
Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérő műszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni a Magenta-R Kft. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, a Magenta-R Kft.  általi írásos visszaigazolása alapján kezdi meg a gyártást.

 

2.4. A Magenta-R Kft.  árajánlatában a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi díjat közöl.

 

2.5. A Magenta-R Kft.  árajánlataiban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a termékdíj összegét nem tartalmazzák.
Az adó mértékét a mindenkor érvényes áfa-törvény határozza meg.
A termékdíj mértéke és tényleges súlya a Magenta-R Kft.  számláján/végszámláján kerül véglegesítésre, és feltüntetésre. A Megrendelő a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel számol.
Vállalkozó az irányadó kalkulációkban meghatározott tájékoztató jellegű súlyok figyelembe vételével számol, mely súlyok a késztermék szállításakor mérés alapján kerülnek véglegesítésre.

 

2.6. Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

 

2.7. A Magenta-R Kft.  árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az árajánlat 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a Magenta-R Kft.  nem kötelezik.

2.8. Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Szerződéssé, vagy a Vállalkozói Keretszerződés részévé.

 

2.9. Amennyiben a gyártáshoz szükséges valamennyi információ átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő  részéről  nem  a  megállapodott  határidőben  történik, a Megrendelő késedelme a Magenta-R Kft. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a Magenta-R Kft.-t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a Magenta-R Kft.  kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre írásban – a gyártási kapacitása függvényében – új időpontot adjon meg.

 

2.10. A Megrendelő a megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a  www.magentar.hu honlapon tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál a Magenta-R Kft. a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja, annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért proofot, vagy nem adott meg konkrét pantone színeket, a színeltérésért a Magenta-R Kft. -t felelősség nem terheli.

 

2.11. A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, Magenta-R Kft.-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A Magenta-R Kft.  nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:
– a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,
– a tervezés, a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,
– a Megrendelő belső ellenőrzésének hiánya miatt felróható károk felmerülése,
– a mintanyomat meg nem tekintése,
– különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
– az árajánlat pontatlan bekérése,
Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében  bekövetkező károk,
– tartalmi hibák miatt bekövetkező károk

Az  egyedi  megrendelés  késedelmes,  vagy  hibás  teljesítése  esetén  a  Magenta-R Kft.  kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Magenta-R Kft.  nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.
Magenta-R Kft.  mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Magenta-R Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.,

 

2.12 A korona vírus gazdaságra gyakorolt hatásai miatt a jelenleg fennálló, időszakos alapanyaghiány- és a folyamatban lévő, a megszokottól eltérő mértékű és intenzitású áremelések miatt a megrendelés teljesítése nehézségekkel járhat. Előfordul, hogy az ajánlatban szereplő alapanyagok, termékek nem elérhetőek, vagy az áruk soron kívül megemelkedett, ezért a megrendelés pillanatában érvényes árak figyelembe vételével ajánlatunkat aktualizálnunk kell.  Ennek értelmében a kiadott ár csak tájékoztató jellegű. A szokásos ár érvényessége most nem tartható. 

 1. KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS
  3.1. A  teljesítés  helye  a Megrendelő által  megjelölt  székhely,  telephely,  egyéb  szállítási  cím, amennyiben a terméket aMagenta-R Kft. szállítja ki a megrendelés visszaigazolása szerint. Ettől eltérő esetben a Megrendelő kötelezettsége a szállításról való gondoskodás. A Magenta-R Kft. a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Megrendelő szállítja el az árut, a teljesítés helye a Magenta-R Kft.  telephelye. A teljesítés helyén történik  meg  a  termék  szállítólevél  szerinti  átadás-átvétele.  Amennyiben  a  Megrendelő  a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Megrendelő köteles előre írásban jelezni, ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges. Ebben az esetben köteles a termék átvételének új időpontját is megjelölni.

 

3.2. A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában a Magenta-R Kft.  telephelyén történik. Amennyiben Megrendelő külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevételével maga gondoskodik a késztermék Magenta-R Kft. telephelyéről történő elszállításáról, úgy a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Magenta-R Kft. -ről a Megrendelőre.
Magenta-R Kft.  az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő Magenta-R Kft. felszólítására sem működik közre a termék átvételében,  a megrendelt, de át nem vett terméket,– ellenkező írásos megállapodás hiányában – 15 nap  eltelte  után  tárolási  díj  felszámítása  mellett  őrzi.
A  megrendelt,  és  át  nem  vett  termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a Magenta-R Kft.  által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e. Ebben az esetben a Magenta-R Kft.  által kibocsátott számlán a teljesítés napja megegyezik a készre jelentés napjával.

 

3.3. Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket a Magenta-R Kft.  saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. A Magenta-R Kft.  által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. A Magenta-R Kft.  általi kiszállítás nem tartalmazza az esetleges parkolási/behajtási engedélyek díját, a szállítmány mozgatását. A szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben a Magenta-R Kft.  saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a Magenta-R Kft. -t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Magenta-R Kft. -ről a Megrendelőre.

 

3.4. A Magenta-R Kft.  árajánlatában feltüntetett árak alapesetben nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket, Megrendelő gondoskodik a késztermék Vállalkozó telephelyéről történő elszállításáról. Amennyiben az eseti megrendelések leadásakor Megrendelő másképp rendelkezik a szállítás költségére vonatkozóan a Vállalkozó árajánlatot ad, melynek elfogadása esetén Vállalkozó ezt a költséget számlájában érvényesíti.
A vállalkozási díj tartalmazza a Magenta-R Kft.  telephelyétől a megadott teljesítési helyre történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás, az esetleges várakozás költségét. Az esetlegesen felmerülő egyéb költségekről Magenta-R Kft.  tájékoztatja a Megrendelőt, és ezeket a költségeket számlájában érvényesíti.

 

3.5. Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a gyártást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, a Magenta-R Kft.  a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérő csomagolási igényeit, a Magenta-R Kft.  az esetleges átcsomagolás költségeit felszámítja.

 

3.6. A  Magenta-R Kft. a  Megrendelő  kifejezett  kérése  esetén  közli  a  Megrendelővel  a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben a Magenta-R Kft.  a gyártás megkezdését    megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelőnek felróható késedelmes, vagy hibás grafikai anyag, vagy hibás színminta leadása, vagy más felróható okból a Magenta-R Kft.  a tervezett időpontban a gyártást nem tudja megkezdeni, a Megrendelő a gép állási idejére kötbért köteles fizetni a Magenta-R Kft.  részére. Amennyiben a tervezett és a Megrendelővel előre egyeztetett gyártás elkezdésének időpontjához képest a Megrendelőnek felróható okból 30 percet meghaladó késedelemmel kezdődik meg a gyártási folyamat, a kötbér mértéke 20.000,-Ft/ óra.

 

3.7. Az átadás-átvételekor a Magenta-R Kft.  Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának, és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig. Mennyiségi, minőségi, csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést, minőségi kifogást, vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a Magenta-R Kft.  hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5%-os a leszállított a mennyiségi eltérés.

 

3.8. Az esetleges fellépő minőségi reklamáció az átvételt, és a helyszíni jegyzőkönyv megírását követő 1 munkanapon belül írásban történik. A Magenta-R Kft.  köteles a Megrendelő határidőben előterjesztett reklamációját, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolni.

 

3.9. Reklám- és munkaruházattal kapcsolatban minőségi reklamációk bonyolítása az általános textilipari szabályok szerint történik. 

Szállítási eltérések, – pl. méreteltérések, színeltérések, minőségi eltérések a nagykereskedelmi forgalomban elfogadott toleranciája +/-5 %.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

4.1. Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a Magenta-R Kft. –nek:
– készpénzben a termék átvételekor,
– vagy az átvételkor készhez kapott, vagy elektronikus úton küldött számlát átutalással egyenlíti ki a Magenta-R Kft.  által adott számlaszámra.
Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap. A Magenta-R Kft.  jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számlát készpénzben fizeti meg.
Az a Megrendelő, aki  először   rendel   szolgáltatást,   terméket   Magenta-R Kft.-től, megrendelésének ellenértékét a gyártás megkezdése előtt, vagy a késztermék szállítása előtt készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A fizetési határidőről a Magenta-R Kft. tájékoztatja a Megrendelőt. A beérkezett összegről a Magenta-R Kft. előlegszámlát készít, majd teljesítés után kiállításra kerül a végszámla, melyben Magenta-R Kft.  érvényesíti a már megfizetett előleget, valamint minden egyéb felmerülő költséget. A vállalkozói díjon felül a Magenta-R Kft.  jogosult az árajánlatban nem szereplő, de a teljesítés során felmerült költségeinek az érvényesítésére. A Megrendelő a Magenta-R Kft.  végszámláit, teljesítés előtt 24 órával banki átutalással, vagy teljesítéskor készpénzben köteles kiegyenlíteni.
A Vállalkozó az általa legyártott termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes összegének megfizetéséig fenntartja, azaz a Vállalkozó által legyártott termékek tulajdonjoga csak a vállalkozási díj teljes összegének megfizetését követően száll át a Megrendelőre.

 

4.2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével, a Magenta-R Kft.  késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke azonos a Ptk. mindenkor hatályos késedelmi kamat számításának előírásaival.

 

4.3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a Magenta-R Kft.  részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg.  Ennek elmulasztása esetén a Magenta-R Kft. köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A Magenta-R Kft.  a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát,  ha  a  Megrendelő  írásbeli  nyilatkozatát  a  megrendelés  visszaigazolásával  egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a Magenta-R Kft.  úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

 

4.4. A  Megrendelő  és  a  Magenta-R Kft.  ÁSZF-ben  meghatározott,  általános  fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban  (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

 

4.5. A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a Magenta-R Kft.  vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

 

 1. ALVÁLLALKOZÓ
  5.1. Magenta-R Kft.  a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért, ugyanúgy felel.

 

 1. TITOKTARTÁS
  6.1. A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:
  –  a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,
  – más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

 

6.2. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat
– kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,
– harmadik személy részére nem adják tovább,
– harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,
– minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

 

6.3. Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:
– már köztudomású információk;
– arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;
– olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;
– olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

 

6.4. A Magenta-R Kft.   jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely megrendelője a Magenta-R Kft. -vel szembeni fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta. A Magenta-R Kft.  jogosult valamely megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget. A Magenta-R Kft.   a követelés megvásárlójának a megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni.

 

 1. SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG
  7.1. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a Magenta-R Kft.  felszólítására bármikor bemutatja. A Magenta-R Kft.  kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelőbárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.

 

8.SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI
8.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése

8.1.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Magenta-R Kft. –vel. A Magenta-R Kft.  a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A Magenta-R Kft.a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a Magenta-R Kft.-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.

 

8.1.2. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Magenta-R Kft. részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Magenta-R Kft.  írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Magenta-R Kft.  a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A Magenta-R Kft.  általi felmondás esetén a Magenta-R Kft.  a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.


8.2. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai
Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.
Magenta-R Kft.  akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő:
– fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette
– magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Magenta-R Kft.  teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

 

8.3.A Vállalkozási keretszerződés megszűnése
– közös megegyezéssel,
– bármelyik fél által történt rendes, vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,

 

 

 1. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK
  9.1. A  felek  minden  tőlük  telhetőt  megtesznek  az  esetleges  jogviták  tárgyalás  útján  történő  békés megoldására, egyezség kötésére.

9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.évi V.tv ( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. HATÁLY
  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. augusztus 1-től hatályosak.

 

Budapest, 2021. augusztus 1.